Οδηγίες συνταγογράφησης για ΙΚΑ, ΤΑΣ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ι.Κ.Α.

Γενικές πληροφορίες:

1. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1111/8-5-2003 δεν απαιτείται πλέον θεώρηση των συνταγών φαρμάκων αξίας άνω του 60,00 € για τους ασφαλισμένους του ιδρύματος.

2. Επιτρέπεται η προσωρινή μερική εκτέλεση συνταγής λόγω ελλείψεων του φαρμακείου για 3 εργάσιμες μέρες από την προσκόμισή της. Η ημερομηνία προσκομίσεως αναγράφεται στην πίσω όψη της συνταγής και δίνεται στον ασφαλισμένο ενυπόγραφο σημείωμα με την ακριβή ποσότητα των οφειλομένων φαρμάκων. Κρατείται συμμετοχή μόνο για τα χορηγηθέντα φάρμακα (αναγράφεται το ποσό αυτό στην πίσω πλευρά της συνταγής) και μόνο όταν χορηγηθούν τα υπόλοιπα εισπράττεται συμμετοχή και γι’αυτά.

Σε περίπτωση που συνταγές του ΙΚΑ εκτελούνται μερικώς λόγω ελλείψεως των φαρμάκων που αναγράφονται στη συνταγή, τα οφειλόμενα φάρμακα δεν θα τυλίγονται μέχρι την παραλαβή τους από τον ασθενή. Η ολική εκτέλεση της συνταγής θα γίνεται εντός 3 εργασίμων ημερών και μόνο εφ’ όσον παρουσιαστεί στο φαρμακείο ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή των υπολοίπων φαρμάκων. Αν για οποιοδήποτε λόγο μέσα σε τρεις ημέρες δεν παραδοθούν τα οφειλόμενα, η συνταγή κλείνει με την ενυπόγραφη συμφωνία του ασφαλισμένου ότι «συμφωνεί στην μερική εκτέλεση της συνταγής». Επίσης στις περιπτώσεις που ο ασθενής αρκείται σε μικρότερη ποσότητα φαρμάκων από αυτή που αναγράφει ο γιατρός, πρέπει να υπογράψει κάτω από την φράση «Συμφωνώ να μην μου δοθεί όλη η ποσότητα που γράφει η συνταγή».

1. 3. Η καταγραφή των συνταγών ανά ημέρα στις καταστάσεις υποβολής του ΙΚΑ γίνεται εντός 3 ημερών.

2. 4. Ως κωδικός φαρμακοποιού, αναγράφεται ο αρ. μητρώου του ΤΣΑΥ, στην περίπτωση των συστεγασμένων φαρμακείων το ΑΦΜ.

3. 5. Συνταγές με διορθώσεις, διαγραφές ή ξέσματα δεν εκτελούνται εκτός αν φέρουν επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα.

6. Απαγορεύεται η εκτέλεση συνταγής επαναλαμβανόμενης μετά παρέλευση 5 ημερών ή νωρίτερα των 5 ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται από τον γιατρό, καθώς και η παρακράτηση στα φαρμακεία ανεκτέλεστης επαναλαμβανόμενης συνταγής.

7. Οι συνταγές πρέπει να φέρουν τα στοιχεία του παραλαμβάνοντος (ευθύνη φαρμακοποιού) δηλ. υπογραφή, ονοματεπώνυμο και αν υπάρχει τηλέφωνο. Τα στοιχεία του ασφαλισμένου αν δεν συμπληρώθηκαν από τον γιατρό, συμπληρώνονται από τον φαρμακοποιό (όπως σε όλα τα ταμεία, αρ. μητρώου, ονοματεπώνυμο) άρθρα 3, 4 και 8 του ΚΦΠ. Δεν εκτελείται συνταγή αν δεν φέρει συμπληρωμένα τα στοιχεία αυτά.

8. Φαρμακοτεχνικές εργασίες: Δεν καλύπτεται το καλλυντικό αλλά το πληρώνει ο ασφαλισμένος.

9. Δεκτό το αντιβιόγραμμα και από ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο. Δεν απαιτείται αντιβιόγραμμα στις συνταγές ΙΚΑ Κλινικών για νοσηλευόμενους ασθενείς καθώς επίσης και μετά από νοσηλεία όταν επισυνάπτεται βεβαίωση του Νοσοκομείου ότι το αντιμικροβιακό φάρμακο έχει επιλεγεί μετά από αντιβιόγραμμα.

10. Οι συνταγές ΙΚΑ κλινικών καταγράφονται μαζί με τις κοινές συνταγές όχι όπως πρεβλέπετο ξεχωριστά.

11. ΕΜΒΟΛΙΑ: Το ΙΚΑ, χορηγεί εμβόλια στους ασφαλισμένους του μέσω των υποκαταστημάτων του. Σε περίπτωση έλλειψης μπορεί να χορηγηθούν μέσω φαρμακείων μόνο τα αντιγριπικά. Για τα υπόλοιπα εμβόλια δίνεται παραπεμπτικό (όχι συνταγή), ο ασφαλισμένος τα πληρώνει στο φαρμακείο παίρνοντας απόδειξη που την προσκομίζει στο ΙΚΑ για να του επιστραφούν τα χρήματα.

12. ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Συνταγογραφούνται από τους γιατρούς του ΙΚΑ κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν αυτές οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης που έχουν ορισθεί από το ΙΚΑ δεν πληρούνται, τότε ο ελεγκτής ιατρός δεν νομιμοποιείται να θεωρήσει την συνταγή. Ως εκ τούτου η θεώρηση της συνταγής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεσή της. Η ανεύρεση στο φαρμακείο αθεώρητης συνταγής Α.Ε.Α. είναι παράβαση και θα καταγράφεται κατά τον έλεγχο στο σχετικό πρωτόκολλο. Λόγω της αναμονής της παραγγελίας των εμβολίων, οι συνταγές αυτές θα φυλάσσονται στα φαρμακεία και θα φέρουν σημείωση με την ένδειξη «έχει γίνει παραγγελία» και την υπογραφή του φαρμακοποιού. Η συνταγή θα παραμένει σε εκκρεμότητα και θα τίθεται ως ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής, η ημερομηνία κατά την οποία το σκεύασμα χορηγείται στον ασφ/νο και ενημερώνεται το βιβλιάριο υγείας. Οι συνταγές με Α.Ε.Α. θα καταχωρούνται από το φαρμακοποιό μετά την εκτέλεσή τους μαζί με τις λοιπές συνταγές της ημέρας. Στο τέλος του μήνα και κατά την υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης ο φαρμακοποιός υποχρεούται να αναγράφει στο πίσω μέρος της : Σύνολο συνταγών με Α.Ε.Α. ….. (αριθμ. συνταγών… με 10% συμμετοχή και …. με 25% συμμετοχή). Σύνολο εμβολίων ……, Συνολική αξία………, Αιτούμενο ποσό………

Στις περιπτώσεις που δεν έχουν εκτελεστεί συνταγές με Α.Ε.Α., ο φαρμακοποιός θα συμπληρώνει στο τέλος της κατάστασης ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΚΑ, ότι δεν έχει εκτελέσει συνταγές ΙΚΑ με Α.Ε.Α. κατά το μήνα αυτό.

13 ΦΑΡΜΑΚΑ AΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ: Ορισμένα αντινεοπλασματικά φάρμακα δίδονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία ΜΟΝΟ για ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπεία σε ιδιωτικές κλινικές και με 0% συμμετοχή ασφαλισμένου. Για όλους τους άλλους ασθενείς που δεν κάνουν χημειοθεραπεία σε ιδιωτικές κλινικές θα δίδονται από το φαρμακείο του ΙΚΑ. Αυτά τα αντινεοπλασματικά φάρμακα είναι τα εξής: Carboplatin 150, Carboplatin 450, Cisplatin 10mg/10ml, Cisplatin 50mg/50ml, Doxorobin 50, Emorzim, Gemzar 1gr, Gemzar 200mg, Megaplatin, Platosin, Daunoxone, Carbosin, Paraplatin, Emthexaaate, Fermorubicin, Rescuvolin 100 mg (αντίδοτο).

14 ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΕΣ: Τα κατωτέρω φάρμακα δίδονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία ΚΑΙ για τους μεταμοσχευθέντες με 0% συμμετοχή: Cellcept 250, Cellcept 1 gr, Sandimun Neoral 50, Sandimun Neoral 500.

15 ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ: Τα φάρμακα που χρησιμοπούνται για την πραγματοποίηση εξωσωματικής γονιμοποίησης, για την πραγματοποίηση σπερματέγχυσης και για την πρόκληση ωορρηξίας (έγγραφο 758/30-4-03) χορηγούνται από τα φαρμακεία του ιδρύματος, δηλαδή Κεντρικό Φαρμακείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο και Β’ Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται τα κατωτέρω φάρμακα: Arvecap 0,1 mg, Pregnyl, Profasi, Utrogestan tabl, Daronda 2,8 ml, Superfact 2x7 και Nasal spray τα οποία δίδονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία ΜΟΝΟ όταν χορηγούνται για πρόκληση ωορρηξίας και για εξωσωματική.

Οι συνταγές θα ελέγχονται ως προς την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων και θα θεωρούνται από τον ελεγκτή ιατρό.

16 Το REGAINE δεν χορηγείται.

17 Όταν σε μια συνταγή με αντιδιαβητική αγωγή αναγράφονται βελόνες (όχι σύριγγες), ταινίες μετρήσεως σακχάρου και σκαριφιστήρες η συνταγή εκτελείται κανονικά για όλα τα αναγραφόμενα. Η συμμετοχή για τα αναλώσιμα είναι 25% εκτός αν οι ασφαλισμένοι είναι τετραπληγικοί, παραπληγικοί, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης – μεταμόσχευση νεφρού και πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οπότε απαλλάσσονται της συμμετοχής.

Στην περίπτωση μη αναγραφής φαρμάκων παρά μόνο αναλωσίμων, γίνεται δαπάνη, με απόδειξη και ο ασφαλισμένος θα εισπράττει τα χρήματά του από το ταμείο.

18 Ο αγροτικός γιατρός δύναται να εκδίδει συνταγές ΙΚΑ μόνο μετά από γνωμάτευση ειδικευμένων ιατρών ΙΚΑ και επιμελητών Κρατικών Νοσοκομείων.

19 Στην 2η και 3η συνταγή συνεχιζόμενης θεραπείας, η βεβαίωση για φάρμακα εκτός λίστας μπορεί να είναι απλή φωτοτυπία χωρίς επικύρωση.

20 α. Τα ορθοπεδικά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγονται με μεθόδους μαζικής παραγωγής (ζώνες, επιγονατίδες κλπ), διατίθενται ελεύθερα με μόνη προϋπόθεση την σήμανση CE (δηλαδή δεν χρειάζονται πλέον φωτοτυπίες από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του κατασκευαστή, δελτίο αποστολής κλπ).

β. Τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι μόνο όσα κατασκευάζονται για συγκεκριμένο ασθενή (ειδικά παπούτσια κλπ), δίδονται σύμφωνα με γραπτή συνταγή ιατρού με τίτλο ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ιατρού με τίτλο ειδικότητας ορθοπεδικής ή διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού που διαθέτει και τους δύο σχετικούς τίτλους ειδίκευσης στην εμβιομηχανική σε επίπεδο μεταπτυχιακού και στην βιοϊατρική τεχνολογία σε επίπεδο διδακτορικού. Τα ανωτέρω προϊόντα διατίθενται στους ασθενείς, μόνο εφ’ όσον συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. έντυπο αναγνώρισης προϊόντος.

2. το όνομα του συνταγογραφούντος ή επωνυμία του σχετικού ιατρικού ιδρύματος.

3. βεβαίωση από τον κατασκευαστή, ότι το προϊόν προορίζεται για την αποκλειστική χρήση από ένα συγκεκριμένο ασθενή, καθώς και το όνομα του ασθενούς, με την ένδειξη ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.

4.έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται από το συνταγογραφούντα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και τα σχετικά ανθρωπομετρικά δεδομένα του ασθενούς.

5.οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα.

21. Το ΙΚΑ νομιμοποιείται να μην καταβάλει δαπάνες στους ιδιώτες φαρμακοποιούς μόνο για τις συνταγές που φέρουν την ένδειξη ότι πρέπει να εκτελεστούν στα φαρμακεία του ΙΚΑ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύουν ό,τι εφαρμόζονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

22. Για την εξόφληση των λογαριασμών εκτός των άλλων δικαιολογητικών υποβάλλονται Ασφαλιστική Ενημερότητα και Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο συνάδελφος θα αναγράφει ότι «οι συνταγές του παρόντος λογαριασμού πληρούν τις προϋποθέσεις της 1712/30-6-95 εγκυκλίου και ο λογαριασμός είναι ειλικρινής».
 
 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΤΑΣ)

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΑΙ (αντιβιοτικό πρώτης επιλογής).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0%,10%,25% (σφραγίδα & υπογραφή γιατρού για συμμ. 0%,10%).

ΘΕΩΡΗΣΗ: Αν υπερβαίνει τις 60,00 ΕΥΡΩ.

Στις πόλεις που δεν υπάρχει ελεγκτής γιατρός του ΤΑΣ η έγκριση θα γίνεται με FAX. Ο φαρμακοποιός θα στέλνει με FAX (0103822543) στο ταμείο την προς θεώρηση συνταγή, η οποία θα επιστρέφεται με FAX θεωρημένη για να συνυποβληθεί μαζί με την προς εξόφληση πρωτότυπη συνταγή προς το ΤΑΣ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ: Χορηγούνται άνευ βεβαιώσεως.

ΚΡΑΤΙΚΑ: Χορηγούνται άνευ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ.

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΕΣ: Χορηγούνται.

ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΕΣ: Χορηγούνται.

ΕΜΒΟΛΙΑ: Για παιδιά: Χορηγούνται δωρεάν:

DTP,

Infarix & Infarix IPV Hib (όταν υπάρχει αντένδειξη χορήγησης του απλού εμβολίου του κοκκίτη σε συνδυασμό ή όχι με DT, δηλαδή όταν πρόκειται για δυσανεξία στο DTP).Στην περίπτωση μη αντένδειξης χορηγείται με συμμετοχή 25%.

Sabin.

MMR, Priorix ή τα μεμονωμένα εμβόλια για κάθε ασθένεια Ιλαράς – ΕρυθράςΠαρωτίτιδας.

BCG (Bacile Calmette Guerain).

DT τύπου ενηλίκου (για παιδιά άνω των 7 ετών).

Ηπατίτιδας Β (Engerix, Recombivax): για βρέφη μέχρι 12 μηνών και για παιδιά 11-12 ετών. Από 13 μηνών μέχρι 10 ετών και 13 ετών και πάνω χορηγείται με συμμετοχή 25%.

Αιμόφιλο ινφλουέντζας (ActHib, Hib Titer, Hiberix): για παιδιά μέχρι 5 ετών.

Ηπατίτιδας Α (Havrix): δωρεάν μόνο για άτομα υψηλού κινδύνου, στα μη υψηλού άτομα χορηγείται με συμμετοχή 25%.

Για ενήλικες: Χορηγούνται δωρεάν:

Di Τe τύπου ενηλίκου.

Ιλαράς (σε ανεμβολίαστους κάτω των 30 ετών).

Ερυθράς, Παρωτίτιδας.

Sabin.

Τα δε εμβόλια της γρίππης του πνευμονιόκοκκου, της Ηπατίτιδας Α (Havrix), της Ηπατίτιδας Β (Engerix, Recombivax) συνταγογραφούνται μόνο για κατά ασθένεια ομάδες υψηλού κινδύνου. Στα μη υψηλού κινδύνου άτομα χορηγείται με συμμετοχή 25%. Επίσης το εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου δεν χορηγείται.

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ: Strips, σύριγγες, υγρά φακών επαφής κλπ. Με 0% σε συνταγή όπως και των φαρμάκων.

ΤΕΒΕ

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΑΙ (αντιβιοτικό πρώτης επιλογής).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0%,10%,25% (σφραγίδα & υπογραφή γιατρού για συμμ. 0%,10%).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ: Χορηγούνται με βεβαίωση, για συνέχιση της θεραπείας στο σπίτι και έγκριση ελεγκτού ΤΕΒΕ.

ΚΡΑΤΙΚΑ: Χορηγούνται με «Στερούμεθα» και έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό του ΤΕΒΕ.

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΕΣ: Χορηγούνται χωρίς θεώρηση από ελεγκτή του ΤΕΒΕ .

ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΕΣ: Δεν χορηγούνται καθώς και το NICORETTE.

ΕΜΒΟΛΙΑ: Χορηγούνται χωρίς θεώρηση.

Για παιδιά: Χορηγούνται δωρεάν:

DTP,

Infarix & Infarix IPV Hib (όταν υπάρχει αντένδειξη χορήγησης του απλού εμβολίου του κοκκίτη σε συνδυασμό ή όχι με DT, δηλαδή όταν πρόκειται για δυσανεξία στο DTP).

Sabin.

MMR, Priorix ή τα μεμονωμένα εμβόλια για κάθε ασθένεια Ιλαράς – Ερυθράς – Παρωτίτιδας.

BCG (Bacile Calmette Guerain).

DT τύπου ενηλίκου (για παιδιά άνω των 7 ετών).

Ηπατίτιδας Β (Engerix, Recombivax): για βρέφη μέχρι 12 μηνών και για παιδιά 11-12 ετών. Από 13 μηνών μέχρι 10 ετών και 13 ετών και πάνω δεν χορηγείται.

Αιμόφιλο ινφλουέντζας (ActHib, Hib Titer, Hiberix): για παιδιά μέχρι 5 ετών.

Ηπατίτιδας Α (Havrix): δωρεάν μόνο για άτομα υψηλού κινδύνου, στα μη υψηλού κινδύνου άτομα δεν χορηγείται.

Για ενήλικες: Χορηγούνται δωρεάν:

Di Τe τύπου ενηλίκου.

Ιλαράς (σε ανεμβολίαστους κάτω των 30 ετών).

Ερυθράς, Παρωτίτιδας.

Sabin.

Τα δε εμβόλια της γρίππης, του πνευμονιόκοκκου, της Ηπατίτιδας Α (Havrix), της Ηπατίτιδας Β (Engerix, Recombivax) συνταγογραφούνται μόνο για κατά ασθένεια ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν υπάγονται σε καθεστώς γενικευμένης και καθολικής χορήγησης σε παιδιά ή ενήλικες. Τα εμβόλια του μηνιγγιτιδόκοκκου και του κίτρινου πυρετού διατίθενται αποκλειστικά από τις Δ/νσεις Υγείας των Νομαρχιών.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Τα εμβόλια αυτά που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα αλλά οι ουσίες που περιέχουν έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ χορηγούνται από το ΤΕΒΕ μόνο μετά από θεώρηση από τους ελεγκτές ιατρούς. Η συνταγογράφηση γίνεται από θεραπευτές αλλεργιολόγους συμβεβλημένους με το ΤΕΒΕ ή υπεύθυνους γιατρούς αλλεργιολογικού τμήματος Κρατικού Νοσοκομείου.

ΟΡΡΟΙ: Χορηγούνται όλοι.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα διαλύματα χλωρ.νατρίου που προορίζονται για την μηχανική απομάκρυνση των εκκριμάτων της ρινός ή για πλύση των οφθαλμών ως επίσης και τα αποστειρωμένα διαλύματα θαλασσίου ύδατος. Αυτά θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ με την διαδικασία χορήγησης των θεραπευτικών μέσων, δηλαδή δαπάνη.

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Επιτρέπεται η χορήγηση επιδεσμικού υλικού για χρόνιες παθήσεις (είναι αυτές για τις οποίες τα φάρμακα χορηγούνται δωρεάν). Το επιδεσμικό υλικό είναι το εξής: επίδεσμοι κοινοί και ελαστικοί, βαμβάκι, χαρτοβάμβακας, γάζες, λευκοπλάστες, αντισηπτικά φάρμακα (π.χ. ιώδιο, οινόπνευμα) και γενικά οτιδήποτε χρειάζεται για περιποίηση των τραυμάτων ανοικτών ή σε επούλωση. Δεν χορηγούνται ζώνες, πάσης φύσεως γυαλιά και κάλτσες φλεβίτιδας, χορηγούνται με ειδικές διαδικασίες. Πληροφορίες γραφεία ΤΕΒΕ.

Για την χορήγηση αναλωσίμων υλικών δεν εκδίδονται συνταγές του ενιαίου συνταγολογίου, αλλά παραπεμπτικά, από τα μπλόκ παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις – θεραπείες.

Α. Απαιτείται βεβαίωση από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιωτικό Θεραπευτήριο στην οποία αναγράφεται η πάθηση, το είδος των υλικών, ή μηνιαία απαιτούμενη ποσότητα αυτών, η αναγκαιότητα και το χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαία η χρησιμοποίηση τους (η έγκριση χορηγείται μια φορά και ισχύει για ένα χρόνο).

Β. Με την βεβαίωση αυτή πάνε στον ελεγκτή ιατρό του ΤΕΒΕ για να χορηγήσει την έγκρισή του.

Γ. Με την έγκριση θα πάει κάθε μήνα στον Θεραπευτή ιατρό του να συνταγογραφεί για τον μήνα αυτό και μόνο.

Δ. Αγοράζει το προϊόν από οποιοδήποτε φαρμακείο.

Ε. Από το φαρμακείο που τα αγοράζει θα τα πληρώνει κανονικά και θα λαμβάνει τιμολόγια αγοράς ή αναλυτική απόδειξη λιανικής πώλησης όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η ποσότητα αναλωσίμων υλικών που έλαβε ο ασφαλισμένος, για να διαπιστώσει το ταμείο αν έλαβε αυτά που έπρεπε για τον μήνα αυτό.

ΣΤ. Ο ασφαλισμένος με το τιμολόγιο ή την απόδειξη θα πάει στο ταμείο και θα εισπράττει τα χρήματά του.

ΟΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΑ: Δεν χορηγούνται.

ΘΕΩΡΗΣΗ: Εάν υπερβαίνει τα 60,00 ΕΥΡΩ συνολικής αξίας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: Φαρμακοτεχνικές εργασίες: Δεν καλύπτεται το καλλυντικό αλλά το πληρώνει ο ασφαλισμένος. Το ταμείο πληρώνει το φάρμακο και την φαρ/κή εργασία εξ ολοκλήρου.

Χρησιμοποίηση του συνταγολογίου από Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Αγροτικά Ιατρεία περιοχών όπου υπηρετεί θεραπευτής γιατρός του ΤΕΒΕ δικαιολογείται, στα επείγοντα περιστατικά. Η συνταγή εκτελείται μόνο όταν αναγράφεται η ένδειξη «επείγον». Οι συνταγές που εκδίδονται από γιατρούς σχηματισμών του ΕΣΥ (για έκτακτα περιστατικά ή μη έκτακτα όταν στην περιοχή δεν υπηρετεί θεραπευτής γιατρός του οργανισμού) εκτελούνται. Θα πρέπει να ελέγχεται αν υπάρχει η σφραγίδα του Νοσοκομείου, τα στοιχεία της μονάδας (τμήμα), το ονοματεπώνυμο του γιατρού, η ειδικότητά του και ο αριθμός μητρώου στο ΤΣΑΥ. Οι φαρμακοποιοί δεν θα πρέπει να προβαίνουν στην εκτέλεση συνταγών, στις οποίες δεν θα αναφέρονται τα ανωτέρω στοιχεία.

* Για πληροφορίες από την Φαρμακοποιό ΤΕΒΕ επικοινωνείτε στο τηλ. 010-5248336.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΤΑΕ
Εκτελούνται όπως και στο ΤΕΒΕ
 
ΤΣΑΥ
Εκτελούνται όπως και στο Δημόσιο.
 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

 

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ : ΟΧΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : 0%,10%,25% (υπογραφή και σφραγίδα γιατρού για συμμ. 0%,10%)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ: Ανευ βεβαιώσεως.

ΚΡΑΤΙΚΑ: Ανευ στερείται.

ΚΑΛΙΤΟΝΙΝΕΣ : Χορηγούνται.

ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΕΣ : Μόνο έξη (6) ετησίως για κάθε ασφαλισμένο. Δεν χορηγούνται ξανά.

ΕΜΒΟΛΙΑ: Χορηγούνται όπως και τα εμβόλια του Δημοσίου.

ΟΡΡΟΙ : Χορηγούνται.

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ : Μόνο ότι έχει σχέση με τους διαβητικούς και παρασκευάσματα που έχουν σχέση με τα φάρμακα. Οτιδήποτε άλλο χωρίς κουπόνι δεν χορηγείται.

ΘΕΩΡΗΣΗ : Ανω των 60,00 EΥΡΩ συνολικής αξίας.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ : Δεν χορηγούνται.

 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΕΝ)

 

Εκτελούνται όπως και στο Δημόσιο.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ: Για του ιδίους ασφαλισμένους του ΥΕΝ (στρατιωτικούς) δεν επιτρέπεται η συνταγογράφηση από ιδιώτες ιατρούς, παρά μόνο από κρατικούς.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ)

Εκτελούνται όπως και στο Δημόσιο.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ)

 

 

Εκτελούνται όπως και στο Δημόσιο.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ)

 

Εκτελούνται όπως και στο Δημόσιο.

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

 

ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΧΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 0%, 10%, 25%.

Στις περιπτώσεις (0%, 10%) το ποσοστό πρέπει να βεβαιώνεται από τον ιατρό με την υπογραφή και την σφραγίδα στην αντίστοιχη θέση.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ: Χορηγούνται χωρίς βεβαίωση.

ΚΡΑΤΙΚΑ : Χορηγούνται χωρίς «Στερείται».

ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΕΣ: Χορηγούνται.

ΜΙΝΟΞΙΔΙΛΕΣ : Δεν χορηγούνται.

ΕΜΒΟΛΙΑ: Για παιδιά: Χορηγούνται δωρεάν:

DTP,

Infarix & Infarix IPV Hib      (όταν υπάρχει αντένδειξη χορήγησης του απλού εμβολίου του κοκκίτη σε συνδυασμό ή όχι με DT, δηλαδή όταν πρόκειται για δυσανεξία στο DTP). Στην περίπτωση μη αντένδειξης χορηγείται με συμμετοχή 25%.

Sabin.

MMR, Priorix ή τα μεμονωμένα εμβόλια για κάθε ασθένεια Ιλαράς – Ερυθράς – Παρωτίτιδας.

BCG (Bacile Calmette Guerain).

DT τύπου ενηλίκου (για παιδιά άνω των 7 ετών).

Ηπατίτιδας Β (Engerix, Recombivax): για βρέφη μέχρι 12 μηνών και για παιδιά 11-12 ετών. Από 13 μηνών μέχρι 10 ετών και 13 ετών και πάνω χορηγείται με συμμετοχή 25%.

Αιμόφιλο ινφλουέντζας (ActHib, Ηib Titer, Ηiberix): για παιδιά μέχρι 5 ετών.

Ηπατίτιδας Α (Havrix):δωρεάν μόνο για άτομα υψηλού κινδύνου, στα μη υψηλού άτομα χορηγείται με συμμετοχή 25%.

Για ενήλικες: Χορηγούνται δωρεάν:

Di te τύπου ενηλίκου.

Ιλαράς (σε ανεμβολίαστους κάτω των 30 ετών).

Ερυθράς, Παρωτίτιδας.

Sabin.

Τα δε εμβόλια της γρίππης, του πνευμονιόκοκκου, της Ηπατίτιδας Α (Havrix), της Ηπατίτιδας Β (Engerix, Recombivax) συνταγογραφούνται μόνο για κατά ασθένεια ομάδες υψηλού κινδύνου. Στα μη υψηλού κινδύνου άτομα χορηγείται με συμμετοχή 25%.

Επίσης το εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου δεν χορηγείται.

ΟΡΟΙ: Xορηγούνται

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ: Δεν χορηγούνται.

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ: Χορηγούνται σύριγγες ινσουλίνης μετά από παραπεμπτικό ιατρού και μετά από αναλυτική απόδειξη από το φαρμακείο, παίρνουν τα χρήματά τους από το Ταμείο.

ΘΕΩΡΗΣΗ: Ανω των 60,00 ΕΥΡΩ συνολικής αξίας.

 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr