Διαδικασία χορήγησης "ακριβών" φαρμάκων
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑ/ΣΗΣ ΑΣΘ. & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Πρωτ. Φ80000/οικ.11385/1394
ΑΘΗΝΑ 30-4-2010
ΘΕΜΑ : «Έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (Α’ , 6)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αποφασίζουμε
Οι Εξωτερικοί Ασθενείς ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α., ή οι δικαιούμενοι περίθαλψης δυνάμει ειδικών διατάξεων , για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών τους, μπορούν να προμηθεύονται χωρίς συμμετοχή από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία τα κατωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ως εξής :

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
1. ALIMTA PEMETREXED DISODIUM
2. ANZEMET DOLASETRON MESILATE
3. ARANESP DARBEPOETIN ALFA
4. AVASTIN BEVACIZUMAB
5. AVONEX INTERFERON BETA 1A
6. BEROMUN TASONERMIN
7. BETAFERON INTERFERON BETA 1B RECOMBINANT
8. CAELYX DOXORUBICIN
9. CAMPTO IRINOTECAN
10. CERTICAN EVEROLIMUS
11. COPAXONE GLATIRAMER ACETATE
12. CYMEVENE GANCICLOVIR SODIUM
13. ENBREL ETANERCEPT
14. EPREX EPOETINUM ALFA
15. ETHYOL AMIFOSTINE TRIHYDRATE
16. FLEBOGAMMA IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
17. GAMMAGARD SD IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
18. GRANOCYTE LENOGRASTIM
19. GRANULOKINE FILGRASTIM
20. HEPSERA ADEFOVIR DIPIVOXIL
21. HERCEPTIN TRASTUZUMAB
22. HUMIRA ADALIMUMAB
23. HYCAMTIN TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
24. INTRAGLOBIN F IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
25. INTRATECT IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
26. INTRONA INTERFERON ALFA 2B
27. KEPIVANCE PALIFERMIN
28. KINERET ANANKIRA
29. KIOVIG IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
30. LEUSTATIN CLADRIBINE
31. LUCENTIS RANIBIZUMAB
32. MABCAMPATH ALEMTUZUMAB
33. MABTHERA RITUXIMAB
34. MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM
35. MIRCERA METHOXY POLYETHYLENE GLYCOL – EPOETIN BETA
36. MYFORTIC MYCOPHENOLIC ACID
37. MYOCET DOXORUBICIN
38. NAVELBINE VINORELBINE DITARTATE
39. NEORECORMON EPOETIN BETA
40. NEULASTA PEGFILGRASTIM
41. NEXAVAR SOPAFENIB
42. OCTAGAM IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
43. ORENCIA ABATACEPT
44. OVAPAC PACLITAXEL
45. PACLITAXEL / GENERICS PACLITAXEL
46. PACLITAXEL / HOSPIRA PACLITAXEL
47. PACLITOL PACLITAXEL
48. PACLIXEL PACLITAXEL
49. PATAXEL PACLITAXEL
50. PAXENE PACLITAXEL
51. PAXENE PACLITAXEL PACLITAXEL
52. PEGASYS PEGINTERFERONE ALFA 2 A
53. PEGINTRON PEGINTERFERON ALFA – 2B
54. PENTAGLOBIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
55. PROGRAF TACROLIMUS
56. RAPAMUNE SIROLIMUS
57. REBIF INTERFERON BETA 1A
58. REMICADE INFLIXIMAB
59. REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM
60. RETACRIT EPOETIN ZETA
61. REVATIO SILDENAFIL
62. REVLIMID LENALIDOMIDE
63. RILUTEK RILUZOLE
64. ROFERON – A INTERFERON ALFA 2A RECOMBINANT
65. SANDOGLOBULIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
66. SANDOSTATIN LAR OCTREOTIDE ACETATE
67. SIMULECT BASILIXIMAB
68. SPRYCEL DASATINIB
69. SUBCUVIA IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
70. SUTENT SUNITINIB
71. TARCEVA ERLOTINIB
72. TASIGNA NILOTINIB
73. TAXOL PACLITAXEL
74. TAXOPROL PACLITAXEL
75. TAXOTERE DOCETAXEL
76. TEMODAL TEMOZOLOMID
77. THELIN SITAXENTAN SODIUM
78. TORISEL TEMSIROLIMUS
79. TRACLEER BOSENTAN
80. TRISENOX ARSENIC TRIOXIDE
81. TYSABRI NATALIZUMAB
82. TYVERB LAPATINIBE
83. VECTIBIX PANITUMUMAB
84. VELCADE BORTEZOMIB
85. VENTAVIS ILOPROST
86. VIVAGLOBIN IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
87. VOLIBRIS AMBRISENTAN
88. YONDELIS TRABECTEDIN
89. ZAVESCA MIGLUSTAT
 
Όλα τα παραπάνω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται χωρίς συμμετοχή και μόνο για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις , σε κάθε μορφή και περιεκτικότητα της δραστικής τους ουσίας, καθώς και σε οποιαδήποτε συσκευασία κυκλοφορούν από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.
Το νοσοκομείο υποβάλλει στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές των ιδιοσκευασμάτων, με συγκεντρωτική κατάσταση ανά ασφαλιστικό ταμείο και με το σύνολο της δαπάνης.
Η συνταγή συνοδεύεται από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που έκανε την διάγνωση σε Κρατικό νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική και όπου απαιτείται συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο διάθεσής του, από την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου.
Η χρέωση των πιο πάνω φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στον ΟΠΑΔ και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς τους από τα νοσοκομεία γίνεται στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 3% πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων. Ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται στην άμεση καταβολή της δαπάνης και στην συνέχεια, εάν προκύψουν διαφορές από τον έλεγχο των συνταγών , εκκαθαρίζονται στον επόμενο λογαριασμό.
Σε περίπτωση μη δυνατότητας χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του ως άνω καταλόγου από το φαρμακείο του Νοσοκομείου , τίθεται επί της συνταγής η ένδειξη «στερείται» με την υπογραφή και τη σφραγίδα του Φαρμακοποιού του Νοσοκομείου που απευθύνεται ο ασθενής καθώς και την σφραγίδα του Κρατικού Νοσοκομείου και στη συνέχεια η συνταγή εκτελείται σε ιδιωτικό φαρμακείο συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα ως άνω δικαιολογητικά, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου ασφαλισμένου.
Τα ιδιωτικά φαρμακεία που εκτελούν συνταγές με την ένδειξη «στερείται» , χρεώνουν στον ΟΠΑΔ και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα του καταλόγου με την τιμή προμήθειας τους (νοσοκομειακή τιμή) προσαυξημένη κατά το θεσμοθετημένο ποσοστό κέρδους τους πλέον του ΦΠΑ. Τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλλουν στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον ΟΠΑΔ τις εκτελεσθείσες συνταγές με επικολλημένες τις αντίστοιχες ταινίες γνησιότητας των ιδιοσκευασμάτων, με συγκεντρωτική κατάσταση των ασθενών - ασφαλισμένων ανά ασφαλιστικό ταμείο και με το σύνολο της δαπάνης.
Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προμηθεύονται τα φάρμακα που αναφέρονται στον κατάλογο από το Φαρμακείο του Ιδρύματος. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση των φαρμάκων αυτών από το φαρμακείο του Ιδρύματος, τα προμηθεύονται από τα Κρατικά Νοσοκομεία της περιοχής του ασφαλισμένου, με τη διαδικασία που αναφέρθηκε.
Θεωρημένα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω συνταγών φυλάσσουν τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων για τη διαχείριση τους για διάστημα δύο (2) ετών.
Τα κρατικά νοσοκομεία οφείλουν να προγραμματίζουν και να διαθέτουν επαρκή αποθέματα για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους και ιδιαίτερα των ειδικοτήτων των γιατρών του Νοσοκομείου τους.
 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr