ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ METROPOLIS
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
’λλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
ΜetropolisPolyclinicLtD
Η Πολυκλινική Metropolisστο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών της, αναζητά ιατρικό προσωπικό υψηλής απόδοσης ΅ε σύγχρονη επαγγελ΅ατική αντίληψη, οι οποίοι πιστεύουν στην ο΅αδική εργασία και στη συνεχή εξέλιξη.
Η σταθερή και αποδοτική εταιρική ανάπτυξη στον το΅έα των υπηρεσιών υγείας είναι απόλυτα εξαρτη΅ένη ΅ε την ποιοτική εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του Metropolis είναι η δη΅ιουργία εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταποκρίνονται ευγενικά, αποτελεσ΅ατικά στους νοσηλευο΅ένους και στους συναδέλφους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.
Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούμε ιατρικό προσωπικό για την πλήρωση θέσεων εργασίας στα αντίστοιχα κέντρα της Πολυκλινικής στη Λευκωσία ως εξής:
 
1. Ιατρός Παθολόγος , θέσεις 1
Για την ανωτέρω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
α. Κυπριακή/Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε)
β. ’δεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
γ. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος
ε. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών. Η επαγγελματική εμπειρία σε περιβάλλον Γενικής Κλινικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Ετήσιες τακτικές αποδοχές αναλόγως προσόντων. 25 ημέρες ετήσια κανονική άδεια. 9 ημέρες ετήσια εκπαιδευτική άδεια. Πρόσθετο Ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
2. Ιατρός καρδιολόγος , θέσεις 2
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
α. Κυπριακή/Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε)
β. ’δεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος
ε. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Η τυχόν εξειδίκευση στην επεμβατική καρδιολογία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Ετήσιες τακτικές αποδοχές αναλόγως προσόντων. 25 ημέρες ετήσια κανονική άδεια. 9 ημέρες ετήσια εκπαιδευτική άδεια. Πρόσθετο Ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
3. Ιατρός Αναισθησιολόγος , θέσεις 1
Για την ανωτέρω θέση εργασίας γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
α. Κυπριακή/Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε)
β. ’δεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
γ. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος
ε. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Η επαγγελματική εμπειρία σε μαιευτική/γυναικολογική κλινική θα εκτιμηθεί επιπρόσθετα.
Ετήσιες αποδοχές έως 70 χιλ. ευρώ. 25 ημέρες ετήσια κανονική άδεια. 9 ημέρες ετήσια εκπαιδευτική άδεια. Πρόσθετο Ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
4. Ιατρούς Συνεργάτες
 
Το Μetropolis, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, επιθυμεί να συνεργαστεί με ιατρό Ενδοκρινολόγο, Νεφρολόγο, Παιδίατρο, Ορθοπεδικό. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν:
α. Κυπριακή/Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε)
β. ’δεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
γ. Πανεπιστημιακό τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος
ε. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.
Στ. Εγγεγραμένοι στο ΓΕΣΥ
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση metropolispolyclinic@gmail.comεπισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία και σημειώνοντας την περιγραφή της θέσης εργασίας που αιτούνται.
Επιπλέον ο υποψήφιος/α μπορεί να συμπληρώσει στο βιογραφικό του σημείωμα κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση του.
Θα απαντηθούν μόνο οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν πλήρως τα κριτήρια της κάθε θέσης/ειδικότητας, ενώ οι συνεντεύξεις των υποψηφίων από Ελλάδα που θα προγραμματιστούν θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr