Έκδοση σφραγίδας απο συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ Ιατρούς
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ κατά την συνεδρίαση του στις 28-03-11 (αρ. πρακτικού 429-θέμα 19) αποφάσισε την έκδοση εγκυκλίου με το κάτωθι περιεχόμενο:
Οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό ιατροί θα πρέπει να εκδώσουν σφραγίδα άμεσα και όχι αργότερα της 10/05/2011 με περιεχόμενο ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ,
ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ…
Η εν λόγω σφραγίδα θα τίθεται επί των εντολών Υγειονομικής Περίθαλψης στις οποίες περιλαμβάνονται ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις καθώς και επί των συνταγών στις οποίες αναγράφονται φάρμακα.
Οι Υ.Π.Α.Δ. να ενημερώσουν τους συμβεβλημένους ιατρούς της χωρικής τους αρμοδιότητας με όποιο τρόπο κρίνουν πρόσφορο καθώς και τους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη τους.

 


Ανάπτυξη: chiosonline.gr