Συκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ιδιωτικών ιαρείων και πολυιατρείων που υπάγονται στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου Χίου
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 ΧΙΟΣ 25/06/2013

ΑΡ. ΠΡ. 272

 

ΘΕΜΑ: Συκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου ιδιωτικών ιαρείων και πολυιατρείων που υπάγονται στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου Χίου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.     Το Ν.Δ 4740/1930 «περί της ίδρυσης του Ιατρικού Συλλόγου Χίου»

2.    Τις διατάξεις του Π.Δ84/10-4-2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ Α 70/10-4-2001).

3.    Την εξουσιοδοτική διάταξη του αρθ. 35 του Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/2-11-2011) που διαβίβασε στους Ιατρικούς Συλλόγους την αρμοδιότητα έκδοσης βεβαίωσεων λειτουργίας ιατρείων.

4.    Την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Υ3β/Γ.Π./οικ. 130/20-2-2012 «Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32)»

5.    Το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Υ3β/Γ.Π./οικ. 24948 «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων και πολυιατρείων» (ΦΕΚ Β 713/13-3-2012).

6.    Την με αριθμό 227/23-05-2013 επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Χίου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του Τ.Ε.Ε. περί ορισμού εκπροσώπων για την επιτροπή ελέγχου ιατρείων και πολυιατρείων, και την μη απάντηση εντός 15 ημερών σύμφωνα με τον Νόμο.

7.    Την από 13-6-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου περί ορισμού εκπροσώπων του για τη συγκρότηση επιτροπής  ελέγχου ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. ιατρείων – πολυιατρείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συγκροτούμε την προβλεπόμενη Επιτροπής Ελέγχου ιδιωτικών ιαρείων και πολυιατρείων που υπάγονται στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου Χίου αποτελούμενη από τους παρακάτω:

 

1.     ΧΑΛΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σπύρου, Ορθοπεδικό, Εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, με αναπληρωτή τον ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Βασιλείου, Ενδοκρινολόγο, Εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου.

2.    ΓΑΝΙΑΡΗ ΣΠΥΡΟ του Παύλου, Πνευμονολόγο, Εκπρόσωπο του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, με αναπληρωτή τον ΚΑΤΣΑΡΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του Γεωργίου, Χειρουργό, Εκπρόσωπο του Γενικού Νοσοκομείου Χίου.

3.    ΜΠΙΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιακώβου, Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χίου, με αναπληρωτή τον ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό της ίδιας υπηρεσίας.

 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου, Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου.

 

Έργο της επιτροπής είναι:

·         Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικών ιαρείων και πολυιατρείων, μετά από επιτόπιο έλεγχο.

·         Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους.

·         Η εισήγηση για επιβολή ποινών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 4740/1930.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     Οριζόμενα μέλη

2.    Περιφερειακή Ενότητα Χιόυ

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

3.    Δ.Τ.Ε. Χίου – Τ.Ε.Ε. Τμήμα ΒΑ Αιγαίου


Ανάπτυξη: chiosonline.gr