Προκήρυξη Μουσειολογικού Προγράμματος Ιατρικού Μουσείου Χίου
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 1, Χίος, τ.κ. 82100

Τηλ.: 22710 44215 – 44215

 

 

                              Χίος,  09/02/2012

                          Αρ. Πρ.:  906

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την 12/2012 Απόφαση της, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη του υποέργου με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ΙΔΡΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ», το οποίο συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 50% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (περίοδος 2004-2009 & 2009-2014) και με ποσοστό 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

·   Προϋπολογισμός: 43.103,45 € (χωρίς ΦΠΑ) - 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).                                                                   

·   Αντικείμενο: Η παροχή υπηρεσιών, που αφορούν στην ανάπτυξη, τελική διαμόρφωση και αξιοποίηση της Συλλογής του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, καθώς και του προγράμματος οργάνωσης και διαρρύθμισης των εκθεσιακών χώρων, στο υπό κατασκευή Θεματικό Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Νομού Χίου στο Κεντρικό Λιμάνι Χίου. Παραδοτέα  αποτελούν η καταγραφή, ταξινόμηση, παρουσίαση, αλλά και η ανάδειξη του ιστορικού και λαογραφικού υλικού που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης και διαδρομής του Ιατρικού Συλλόγου Χίου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, αλλά και η οργάνωση, έκθεση και ανάδειξη των αντικειμένων, στο υπό κατασκευή Θεματικό Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο στον πρώτο όροφο του κτιρίου στο Κεντρικό Λιμάνι Χίου, το οποίο πρόκειται να στεγάσει τις παραπάνω συλλογές.

·   Διαδικασία: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.

·   Δικαίωμα Συμμετοχής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), με αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης του παρόντος έργου, που προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην υπηρεσία που ζητείται, εμπλέκονται ενδεικτικά ειδικότητες όπως μουσειολόγοι, αρχιτέκτονες με σχετική ειδίκευση, ιστορικοί με σχετική ειδίκευση, συντηρητές έργων τέχνης κ.α.

·   Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

·   Οικονομική Προσφορά: Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται συνολικά και θα περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που αφορούν στην ανάπτυξη, τελική διαμόρφωση και αξιοποίηση της Συλλογής του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, καθώς και του προγράμματος οργάνωσης και διαρρύθμισης των εκθεσιακών χώρων, στο υπό κατασκευή Θεματικό Ιστορικό Ιατρικό Μουσείο Νομού Χίου.  

·   Χρηματοδότηση: Από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 088/2, με συγχρηματοδότηση, κατά 50% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (περίοδος 2004-2009 & 2009-2014) & κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνική Συμμετοχή).

·   Χρόνος Παράδοσης: Το σύνολο των παρερχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει παραδοθούν, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.    

·   Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών: Προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών) και πιο συγκεκριμένα την 28η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 10.00 π.μ. Προσφορές συμμετοχής μπορούν επίσης να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (για λογαριασμό της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερείας Βορείου Αιγαίου), στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος (Γραφείο Πρωτοκόλλου), όπου και πρωτοκολλούνται, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

·   Πληροφορίες και παραλαβή συμβατικών τευχών: Πληροφορίες και παραλαβή συμβατικών τευχών, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες έως 14:00 από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, οδός Πολυτεχνείου 1,  1ος όροφος (τηλ.: 22710 44215 - 44216).  

 

Τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτομερώς, στην πλήρη διακήρυξη της προμήθειας και στα άλλα συμβατικά τεύχη, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Ε.Π.
Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Χίου
Κωνσταντίνος Γανιάρης


Ανάπτυξη: chiosonline.gr