Ισοτιμία υπογραφής σε ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας
Σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας ισχύει η ισοτιμία της υπογραφής σε ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς.
 
Άρθρο 5
"Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις
1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν."
 
Στο Φ.Ε.Κ Α' 292/24.12.2007 ορίζεται ότι το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν3418/2005 ("Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν") διαγράφεται. Καταργήθηκε δηλαδή το τελευταίο εδάφιο που ουσιαστικά αναιρούσε όλη την προηγούμενη διάταξη
 
 
 
 
 

Ανάπτυξη: chiosonline.gr