Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοαουστικών μέσων – εξοπλισμού και ειδικού λογισμικού για τις ανάγκες του Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Χίου
Συλλογικά όργανα
Νομοθεσία - Δικαιολογητικά
Περιοδικό
Ειδήσεις - Ενημέρωση
Συνέδρια
Άλλοι Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέσεις Εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 1, Χίος, τ.κ. 82100

Τηλ.: 22710 44203 – 44216

 

 

 

Χίος 02/02/2012

Αρ. Πρ. :

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την 11/2012 Απόφαση της, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοαουστικών μέσων – εξοπλισμού και ειδικού λογισμικού για τις ανάγκες του Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Χίου», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ΙΔΡΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ», το οποίο συγχρηματοδοτείται με ποσοστό 50% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (περίοδος 2004-2009 & 2009-2014) και με ποσοστό 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

·   Προϋπολογισμός: 21.551,71 € (χωρίς ΦΠΑ) - 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).                                                                  

·   Αντικείμενο: Η προμήθεια, του συνόλου των οπτικοαουστικών μέσων των ειδών μηχανοργάνωσης ειδικού λογισμικού και δομημένης καλωδίωσης, που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του υπό ίδρυση Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Χίου.

·   Διαδικασία: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007

·   Κριτήριο Κατακύρωσης: Η Χαμηλότερη Τιμή.

·   Οικονομική Προσφορά: Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται συνολικά και θα περιλαμβάνει το σύνολο προμήθειας, παράδοσης, τοποθέτησης και εγκατάστασης των ειδών.  

·   Χρηματοδότηση: Από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 088/2, με συγχρηματοδότηση, κατά 50% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (περίοδος 2004-2009 & 2009-2014) & κατά 50% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνική Συμμετοχή).

·   Τόπος Παράδοσης: Κτήριο του Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Νομού Χίου στο Κεντρικό Λιμάνι Χίου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο, που θα του υποδείξει η Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης.

·   Χρόνος παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη, θα πρέπει να μεταφερθούν – παραδοθούν και να τοποθετηθούν, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, στον προαναφερόμενο τόπο παράδοσης, σε χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.    

·   Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προσφορών: Προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών) και πιο συγκεκριμένα την 21 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη    και μέχρι ώρα 10.00 π.μ.    Προσφορές συμμετοχής μπορούν επίσης να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (για λογαριασμό της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ), στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ, Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος (Γραφείο Πρωτοκόλλου), όπου και πρωτοκολλούνται, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

·   Πληροφορίες και παραλαβή συμβατικών τευχών: Πληροφορίες και παραλαβή συμβατικών τευχών, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες έως 14:00 από τα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, οδός Πολυτεχνείου 1, ισόγειο όροφος (τηλ.: 22710 44203 - 44216).  

 

Τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται λεπτομερώς, στην πλήρη διακήρυξη της προμήθειας και στα άλλα συμβατικά τεύχη, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 

Ε.Π.
Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Χίου
Κωνσταντίνος Γανιάρης


Ανάπτυξη: chiosonline.gr